میزان ذخایر گندم در سطح استان تهران

جانمایی ۱۰ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در استان تهران

تدوین برنامه ۵ ساله دستگاه های اجرایی استان تهران

اخذ سند تک ‌برگی برای اراضی ملی استان تهران

پنج شنبه 1401/03/05