تجهیز ۲۸ خانه ورزش روستایی در استان تهران

هوشمندسازی کنتورهای آب در استان تهران

انتخاب رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران

توزیع ۴۵ هزار تن کالای اساسی در استان تهران

پنج شنبه 1400/07/29