رسیدگی ویژه به جرایم علیه امنیت عمومی در استان تهران

فعالیت ۵ هزار واحد آموزشی شهرستان های استان تهران

تعزیر ۵ میلیارد ریالی برای قاچاق سوخت در استان تهران

اجرای ۱۰۰ نمایش دفاع مقدس در مساجد استان تهران

سه شنبه 1401/07/05