راه اندازی پلتفرم آمایش و برنامه ریزی در استان تهران

افزایش تخت های موقت بستری در استان تهران

تایید صحت انتخابات شوراهای شهر در ۱۰ شهر استان تهران

ثبت ملی ۷ اثر فرهنگی تاریخی در استان تهران

جمعه 1400/05/08