مصرف بیش از ۳ میلیارد لیتر آب در استان تهران

لزوم نوسازی مدارس فرسوده در استان تهران

رسیدگی ویژه به جرایم علیه امنیت عمومی در استان تهران

فعالیت ۵ هزار واحد آموزشی شهرستان های استان تهران

جمعه 1401/07/15