حذف سه شهر از مسکن ملی در استان تهران

احیاء ۱۷۰ واحد صنعتی راکد در استان تهران

رفع محرومیت از شهرستان های استان تهران

ثبت بزرگترین وقف کشور در استان تهران

دوشنبه 1400/02/27