اجرای طرح غربالگری بیماران کرونایی در استان تهران

مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم استان تهران

تجهیز ۳۸ بیمارستان در استان تهران

فعالیت واحدهای معدنی در استان تهران

جمعه 1399/01/15